VEDTEKTER FOR SANDNES KUNSTFORENING

§ 1 Formål

Sandnes kunstforening vil arbeide for å fremme interessen for bildende kunst og naturlig tilhørende aktiviteter i Sandnes. Dette søkes nådd gjennom arrangement av utstillinger, konserter og omvisninger.

Kunstforeningen ser det som en viktig oppgave å gi impulser som kan vekke interessen for kunst hos barn og unge, blant annet ved utstillinger og arrangementer for for skoleelever og studenter.

Kunstforeningen vil arbeide for å utvikle den faste samlingen.

For gjennomføring av sine tiltak søker foreningen samarbeid med myndigheter og andre organisasjoner etter styrets beslutning.

§ 2 Medlemskap

Enhver kan være medlem av foreningen mot å betale den kontingent årsmøtet fastsetter. Institusjoner og foreninger kan være støttemedlemmer uten stemmerett. Stemmeberettiget og valgbare er medlemmer som har betalt kontingent for det foregående år eller som har vært medlem i minst en måned før årsmøtet. Dog kan en person som ikke er medlem av kunstforeningen, velges til verv i foreningen hvis han/hun melder seg inn som medlem. Bare medlemmer som har betalt kontingent for det forløpne år, deltar i foreningens gratisutlodninger.

§ 3 Styret

Styret består av 8 medlemmer. Medlemmene velges av årsmøtet for to år. Det tilstrebes at halvparten av styret står på valg ved hvert årsmøte. Leder og kasserer velges direkte av årsmøtet. I tillegg innbys Kulturstyret å sende en representant til styret med forslagsrett, men ikke stemmerett.

Styret konstituerer seg selv og velger nestleder og sekretær. Styret fordeler videre arbeidsoppgaver blant styremedlemmene. Ved stemmelikhet har lederen dobbelstemme. Ved ansettelse av intendant tiltrer denne styret med forslagsrett og fungerer som sekretær for styret.

Styret fører protokoll over sine forhandlinger og denne godkjennes av styret på neste styremøte.

Kassereren fører regnskap, setter opp forslag til budsjett og har fullmakt til å foreta utbetalinger. Leder har fullmakt til å anvise utbetalinger innenfor de rammer som styret gir. Kasserer legger fram revidert regnskap for årsmøtet.

Styret fungerer mellom årsmøtene og gir i god tid valgnemnda beskjed om hvilke styremedlemmer som ikke står på valg.

§ 4 Årsmøtet

Foreningens øverste myndighet ligger hos årsmøtet. Årsmøtet holdes i løpet av april måned. Innkalling til årsmøtet med dagsorden skal være utsendt til medlemmene minst to uker før møtet.

Medlemmer som ønsker å fremme forslag ved årsmøtet, må gjøre dette skriftlig til styret innen 4 uker før årsmøtet skal avholdes. Eventuelle forslag fra medlemmer skal være nevnt i innkallingen til årsmøtet.

Vanlige saker blir avgjort ved alminnelig flertall. Lovendringer krever ¾ av de fremmøttes stemmer. Det blir stemt skriftlig hvis noe medlem forlanger det.

Årsmøtet behandler:

a) Styrets beretning og regnskap

b) Fastsetting av kontingent

c) Eventuelle innkomne forslag

d) Valg på styreleder kasserer styremedlemmer (for to år) valgkomite på 2 medlemmer for kommende år

Ekstraordinær generalforsamling blir innkalt når styret eller ¼ av foreningens medlemmer ønsker det. En ekstraordinær generalforsamling skal berammes med 3 ukers varsel, og den kan bare behandle saker som er nevnt i innkallingen.

§ 5 Oppløsning

Vedtak om opplørning av foreningen er bare gyldig når spørsmålet har vært forelagt foreningens medlemmer til uravstemning og har fått minst 2/3 flertall.

Blir foreningen oppløst skal det tilbys Kulturstyret i Sandnes kommune å bestyre boet.

Sist endret på årsmøte 04.04. 2013

Aktiviteter

Levert av WebSite AS